Ny bok: Vold i nære relasjoner

Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.) (2019): Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Oslo: Universitetsforlaget.

Les boken her (open access).

Denne boken presenterer ny kunnskap om vold i nære relasjoner, og belyser blant annet spørsmål som: Er vold i nære relasjoner fortsatt et likestillingsproblem? Hva er seksuell vold i parforhold? Hvilke særlige utfordringer har eldre voldsutsatte? Hva hindrer voldsutsatte med funksjonsnedsettelse å søke hjelp? Har holdningskampanjer noe for seg? Er frivillige organisasjoner fortsatt vaktbikkjer? Hvordan beskytte barn mot vold i foreldretvister? Fungerer besøksforbud etter sin hensikt? Ønsker voldsutsatte at overgriper blir straffet? Hvordan påvirker migrasjon forståelser av kjønnslemlestelse?

Vold i nære relasjoner er i dag anerkjent som et alvorlig samfunnsproblem, 40 år etter at kvinnemishandling ble satt på dagsorden. I årene som har gått har det skjedd mye, både når det gjelder hvordan vi forstår volden og samfunnets håndtering av volden. Derfor er bokens røde tråd vold i nære relasjoner som et felt i bevegelse. Nye former for overgrep i familien er avdekket, nye perspektiver er kommet til, og flere begreper tatt i bruk for å betegne denne volden. I kjølvannet av et mer pluralistisk voldsbilde er mange nye tiltak satt i verk. Ulike internasjonale konvensjoner forplikter også Norge til å iverksette tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.