NKVTS-rapport: Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Og hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet for øvrig?

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NKVTS undersøkt hva kjønn og likestilling betyr for vold i parforhold. Studien «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» finner at kvinner er langt mer utsatt for grov, seksuell og gjentatt vold i parforhold. Kvinner frykter i større grad å bli skadet eller drept enn menn utsatt for samme type handling. Når det gjelder mild partnervold, er like mange kvinner og menn utsatt for minst en handling som regnes som vold i omfangsstudier, men kvinner er utsatt for flere hendelser. Den kvalitative delen av studien diskuterer hvordan vold i parforhold bør defineres.

Seksuell vold, og vold i svangerskapet, er en viktig del av kvinners voldsutsatthet i parforhold. Den seksuelle volden dekker et bredt spekter av voldsformer, fra det som kan anses som milde former og seksuell trakassering, til voldtekt. Under graviditet og barseltid er kvinner er særlig sårbare for vold, og fødsel kan være traumatisk for kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Den seksuelle og reproduktive volden flyter over i hverandre.

Voldsutsatte mødre har en særlig utsatt posisjon. For en del blir foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd en arena for fortsatt vold og kontroll. Studien viser at noen mødre får god hjelp av hjelpeinstanser, mens andre opplever møtet med hjelpeapparatet som nok en belastning.

Kjønnsperspektivet er sentralt for å forstå partnervold fordi det er store kjønnsforskjeller i utsatthet. I tillegg har kvinner og menn ulik tilgang på ressurser som igjen får betydning for muligheten til å bryte ut av relasjonen. Kjønnsperspektiv får frem dominerende mønstre, men utelukker ikke at voldsutsatte menn kan ha både tilsvarende og særegne utfordringer.

Prosjektet er gjennomført av Margunn Bjørnholt (prosjektleder), Ole Kristian Hjemdal og Hannah Helseth.

Les rapporten

Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 2/2019. Last ned rapporten her eller bestill den her.

Se lanseringen av rapporten her (presentasjon ved Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth med kommentarer fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm).

Les også kronikken «Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold» av Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth i Forskning.no.

Andre publikasjoner i prosjektet

Artikler og bokkapitler

Bøker og monografier

  • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (red., kommer 2019): Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Gottzén, Lucas; Bjørnholt, Margunn; Boonzaier, Floretta (red., kommer): Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. London/New York: Routledge.
  • Bang-Olsen, Ingrid (2018). «Det var dråpen» – om kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold. Hovedoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo.